Privacy

Privacyverklaring Heemkring ‘De Twee Ambachten’                            3 februari 2019

 

Heemkring ‘De Twee Ambachten’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het recht dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heemkring ‘De Twee Ambachten’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen of zullen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Heemkring ‘De Twee Ambachten’ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Heemkring ‘De Twee Ambachten’

Markt 14

9960 Assenede

info@detweeambachten.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door onze kring verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie:

 

Heemkring ‘De Twee Ambachten’ heeft tot doel het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en het stimuleren van het historisch bewustzijn van de plaatselijke bevolking in de gemeente Assenede.

De vereniging zal dit doel onder meer bereiken door:

- Het organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven over feiten, gebeurtenissen, figuren, … in verband met de gemeente Assenede;

- Het publiceren van de resultaten van opzoekingen, onderzoeken en navorsingen over de gemeente Assenede in periodieke en/of gelegenheidsuitgaven;

- Het verzamelen en/of verwerven door schenking en/of aankoop of anderszins van documenten, voorwerpen, publicaties, … over de gemeente Assenede, in de ruimste zin van het woord;

- Samenwerken met andere verenigingen met een gelijkaardig doel.

Om deze missie tot uitvoering te brengen, worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 

- om te kunnen deelnemen aan activiteiten in verband met de geschiedenis van onze gemeente;

- het versturen van uitnodigingen en publicaties, zoals ons tijdschrift ‘De Twee Ambachten’;

- het communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over onze werking;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

persoonlijke identiteitsgegevens: (voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekening-nummer, foto).

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van onze kring verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

 

De verwerking van de persoonsgegevens door onze kring gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:

- om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming

- voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze kring, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen

- in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden

- in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder meer gebruik van een derde partij voor het verzorgen (en verspreiden) van uitnodigingen en van publicaties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Bewaartermijn

 

Onze kring bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, of zullen dit zo vlug als mogelijk is doen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- alle personen die namens onze kring van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

 

Heemkring ‘De Twee Ambachten’ kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.